فضا

alilego
alilego
Nov 28, 2010, 6:44 AM |
2

منظومه ي شمسي :منظومه ي شمسي از خورشيد و تمامي اجرامي كه   به دور آن مي چرخند تشكيل شده است . سيارات و قمر ها خورده سيارات و شهابسنگها و ستاره هاي دنباله داري مثل نيز هستند كه هر كدام در مداري مشخص به دور خورشيد مي چرخند. نيروي جاذبه ي خورشيدهمه ي اين  اجرام را در منظومه ي شمسي نگه مي دارد ، چون بزرگ تر ازآن هاست

كوچك ترين سياره ي منظومه ي شمسي:كوچك ترين سياره ي منظومه ي شمسي پلو تون است . قطر آن حدود 2900 كيلو متر ، يعني سه چهارم قطر كره ي ماه است

سال نوري:فاصله ي بين ستارگان