اعتقاد اعتماد امید

amirnew
Apr 26, 2012, 12:04 AM 1,426 Reads 5 Comments
 Confidence اعتقاد:
اهالی روستایی تصمیم گرفتند که برای نزول باران دعا کنند. روزی که تمام اهالی برای دعا در محل مقرر جمع شدند،فقط یک پسربچه با چتر آمده بود
این یعنی اعتقاد.
 
 Trust اعتماد:
اعتماد را می توان به احساس یک کودک یکساله تشبیه کرد،وقتی که شما آنرا به بالا پرتاب می کنید،او میخندد... چراکه یقین دارد که شما او را خواهید گرفت
این یعنی اعتماد.
 
 Hope امید:
هر شب ما به رختخواب میرویم بدون اطمینان از اینکه روز بعد زنده از خواب بیدار شویم... ولی شما همیشه برای روز بعد خود برنامه دارید
این یعنی امید.
 
با اعتقاد،اعتماد و امید زندگی کنید. 
=

Online Now