Cai Ngagolak

anak_bawang
anak_bawang
Mar 23, 2014, 9:29 PM |
30

Si Kabayan humandear, manehna ngarasa aral ku kahirupan nu karasana teh kalah beuki beurat. Cocoba datang wae silih genti, karek beres hiji datang deui cocoba. Asa euweuh tungtungna. 

Dina hiji mangsa manehna datang ka Pa Lebe nu sasatna jadi tempat pananyaan urang lembur. Manehna hayang menta bongbolongan dina ngambah kahirupan. Kabeneran Pa Lebe aya di bumina. Nya langsung we si Kabayan ngadadarkeun bangbaluh dina hate, yen manehna geus teu kuat nandangan cocoba dina kahirupan.

Pa Lebe ngan ukur mesem, tuluy ngajak ka dapur. Atuh Si Kabayan beuki bingung. Naha bet kalahka di ajak ka dapur. Nenjo pamolah si Kabayan, Pa Lebe teu loba cacarita, manehna nyokot panci terus naheur cai. Sabada ngagolak, manehna ngasupkeun hui jeung endog nepi ka asakna. Tuluy naheur cai deui keur nyieun cikopi.

Si Kabayan ukur ngabetem bari nitenan polah ki Lebe. Tungtungna beres tah ki Lebe popolah di dapur. Pa Lebe ngajak Kabayan ka golodog imah bari mawa hui, endog nu geus asak jeung cikopi.

"Sok Kabayan, saaya2," Ceuk Pa Lebe bari ngasongkeun opieun. Atuh teu kudu dititah dua kali celebek kana hui, terus kana endog, suruput kana cikopi. Matak nikmat da puguh lapar titadi. Beres ngopi Si Kabayan nanya, "Kumaha atuh abdi kudu nyanghareupan hirup Pa Lebe?, asa kacida beuratna. Puguh aral abdi mah Pa Lebe".

Pa Lebe kalah malik nanya, "Kumaha hui teh Kabayan, teuas?" hipu pa Lebe saur Kabayan nembalan. Ari endog kumaha? Nya asak we pa Lebe, tembal Kabayan bari kerung. Ari Cikopi nikmat teu? Hantem Si Pa Lebe nanya Si Kabayan. Nya puguh atuh Pa Lebe, naon maksadna Bapa naroskeun eta ka abdi? Kabayan nanya da panasaran.

Kieu eta teh. Hui, endog jeung kopi teh ngalaman kajadian nu sarua nyaeta diasupkeun ka cai nu ngagolak, tapi nembongkeun reaksi nu beda. Hui nu satadina teuas jadi hipu, endog nu satadina eusina cair jadi teuas, nu pangbedana kopi kalah ngarobah cai nu ngagolak jadi cikopi. beuki panas beuki nikmat.

Maneh kaasup nu mana?," tanya pa Lebe. 

Dina nyanghareupan cobaan kahirupan urang kaasup jiga hui nu asalna teuas tapi ku ayana kapeurih jeung kasusah terus nyerah jadi hipu, leungit teuasna, leungit kakuatanna. 

Atawa jadi endog, nu asalna cair, ibaratna boga hate nu lemah lembut, sonagar, handap asor, tapi sabada ditimpa ku cocoba kahirupan jadi teuas jeung kaku, ti luar teu katingali da katutupan cangkang, tapi dijerona beda.

Atawa jadi bubuk kopi? Bubuk kopi ngarobah cai panas, hiji hal nu nimbulkeun kanyeri, kapeurih. Beuki panas cai ngagolak, kopi karasa leuwih nikmat.  

Lamun maneh jiga bubuk kopi, nalika kaayaan jadi beuki beurat, maneh beuki semangat jeung ngarobah diri jeung kaayaan sabudeureun jadi leuwih alus.

Kitu Pa Lebe nerangkeun yen, sikep urang nu bakal nangtukeun hasil naon nu bakal ditarima dina nyanghareupan cocoba di alam dunya.  cag