طنز...1

arash9566
arash9566
Aug 20, 2013, 10:58 AM |
0

رفتم آشپز خونه يه بسته بيسكويت ديدم اومدم باز كنم بخورم ديدم زده قيمت براي مصرف كننده : ٨٠٠٠ تومان!
بيسكويت رو بوسيدم گذاشتم رو کابینت عقب عقب اومدم بیرون !
اتفاقه ديگه ديدي بابام واسه ٨٠٠٠ تومن زد منو كشت!
آخه سابقه اين ضرب و شتم ها تو خونه ما زياده... بچه بودم به جرم خوردن يه ليوان آب ميوه بيشتر جوري پس گردنی خوردم که هروقت ميرم آرايشگاه يارو ميگه : داداش سرت چقدر بد فرمه ...