یک مرد واقعی

arash9566
arash9566
Oct 10, 2013, 6:07 AM |
1

یکــــ انسان واقعی ...
یکــــ انسان با غــیــرت ...
یکــــ مــــــــــــرد مـــحــکــم ...