فراموش نشد

arash9566
  • 620 Reads
  • 1 Comment

غریبه بود...

عادت شد...

عشق شد...

هستی شد...

روزگار شد...

خسته شد...

بی وفا شد...

دور شد...

بیگانه شد...

حسرت شد...

فراموش نشد...

فراموش نشد...

فراموش نشد ...

Online Now