فراموش نشد

غریبه بود...

عادت شد...

عشق شد...

هستی شد...

روزگار شد...

خسته شد...

بی وفا شد...

دور شد...

بیگانه شد...

حسرت شد...

فراموش نشد...

فراموش نشد...

فراموش نشد ...

Comments


  • 3 years ago

    Unresolved-life

    انسان! بلي انسان ها همين طور اند!

Back to Top

Post your reply: