فراموش نشد

arash9566
arash9566
Dec 1, 2013, 4:03 AM |
1

غریبه بود...

عادت شد...

عشق شد...

هستی شد...

روزگار شد...

خسته شد...

بی وفا شد...

دور شد...

بیگانه شد...

حسرت شد...

فراموش نشد...

فراموش نشد...

فراموش نشد ...