اصفهانیه...

arash9566
arash9566
Jan 28, 2014, 11:16 AM |
2

اصفهونیه تصمیم گرفت یکی از همســـــــــــایه های یهودی اش را
به دین خود یعنی اسلام در آورد ...
پس او را به خانه اش دعوت کرد و غذای مختصر و ناچیزی به او داد
همسایۀ یهودی با تعجب : مگه شما به مهمان هایتان غذا میدید؟
اصفهانیه : بله که میدیم حَجی . . . آ مگه شوماها نیمیدین ؟؟
همسایۀ یهودی : خیر به هیچ وجه ...
اصفهونیه لبخندِ شیرینی زد و به دین مقدس یهود مشرف شد :-):-)