آنقدر زمین خورده ام......

arash9566
arash9566
Aug 13, 2013, 4:53 AM |
2

آنقدر زمین خورده ام که

بدانم برای برخاستن نه دستی از برون

که همتی از درون لازم است

حالا اما نمی خواهم برخیزم

می خواهم اندکی بیاسایم

فردا برمی خیزم

وقتی که فهمیده باشم

چرا زمین خورده ام