سخن روز

arashtootoonchian
arashtootoonchian
Feb 7, 2016, 11:47 PM |
8

همچون یک بذر زاده شده و به  دنیا آمده ای می توانی همان بذر بمانی و بمیری،اما می توانی گل باشی و بشکفی ، می توانی،درخت باشی و ببالی...ا