فرصـت های زنـدگی را دریابـیم....

فرصـت های زنـدگی را دریابـیم....

armita_1380
armita_1380
Jul 10, 2014, 4:51 AM |
14

فرصـت های زنـدگی را دریابـیم ...
وقت طلاست و زمان، گرانبهاترین گوهر عمر است؛ گرچه نیازهای آدمی بیشمار است
و بسیاری از فرصت ها در گذر زمان از دست می روند اما جسم و روح ما نیازهایی دارد
که با برآوردن آنها آرامش هر چه بیشتر را در زندگی به ارمغان می آورد.
فرصت ها را دریابیم و دریغ نکنیم از زمانهایی که چه زود می گذرند ...فرصتی برای دعا

 


نیایش با خدا کمک می کند تا غبار غم از دلت زدوده شودزمانی برای دوستان


داشتن دوستان واقعی نیمی از خوشبختی استوقتی برای کار


کار سرمایه ای همیشگی برای سعادتمندی استزمانی را برای فکر کردن


تفکر سالم منبع قدرت و انرژی جسم است


وقتی برای مطالعه

دانش اندوزی در کسب آگاهی هر چه بیشتر استفرصتی برای خنده


بارهای سنگین زندگی تنها با داروی خنده، سبک تر می شوندنگاهی هم به عشق


عشق طعم شیرین زندگی استزمانی را برای رویا


سفر به عالم خیال، اعتماد به نفس را قوت می بخشدفرصتی هم برای بازی


نشاط و شادابی، ماندگارترین خاطرات جوانی است که هرگز از یاد نمی رود