دعا

دعا

asemonabi1
asemonabi1
Aug 13, 2011, 1:39 AM |
0

دعا کردم زبعدهرنمازم                       الهی ای خدای چاره سازم

 دعایم دیدن روی گل یاس              همان یاسی که دارد بوی عباس

 همان طه همان یاسین همان طور         که دشمن با نگاهش می شود کور

 دعا کردم که رویش را ببینم                            جمال دلربایش را ببینم

 اجابت کرد رب آسمانها                            چو دید از بنده خوارش تمنا

 شبی بعد از نماز لیل بوده                              وذکرم سوره والیل بوده

 وناگه گوئیا دنیا شده گوش                 واز یک نغمه دلها گشت مدهوش

 صدا گویا زسمت آسمان بود                     به هنگام صدا دل شادمان بود

 دلی که باب آن عشق حسین است        جهان از عشق او در شور وشین است

 صدای دلربای مهدی آمد                            نسیم مهربان ورحمت آمد

 وبا آوای این الفاطمیون                           جهان پر شد زعشق مهدویون

 اناالمهدی ام وصاحب زمانم                           ولی وحجت رب در جهانم

 به اذن حق ولطف خالق عرش               کنم عدل وعدالت در زمین فرش

 وآمد حق وباطل رفتنی شد                     وعدل وداد ورحمت ماندنی شد

 مسیح آمد وبا دستان بیعت                           ارادت داشت بر آقای رحمت

 یکایک جمع عشاق ولایت                                 برای بستن پیمان وبیعت

 

به دور حضرت قائم بیایند                                     واو را منجی عالم بنامند

 عجب جمعی،عجب عشقی،صفایی                   یکایک پاشدند بهر سئوالی

 یکی گفتا به مولا دیر کردی                                  مرا بادوری خود پیر کردی

 یکی پاشد زآن جمع خدایی                         سئوالی گفت بایک شور وحالی

 بگفتا بین آن شور وهیاهو                                   عزیزم قبر زهرا مادرت کو؟

 سئوال انداخت آتش بین آن جمع              یکایک اشک می ریختند چون شمع

 سئوال از قبر زهرا بود یاران                                   نشان از ابر وباران در بیابان

 چه زهرایی همه نور وهمه نور                            خداوندا دو چشمان ستم کور

 چه زهرایی شفیع روز عقبی                                     به اذن حضرت باریتعالی

 چه زهرا رمز زیبای امامت                                      ورمز جان نثاری بهر حجت

 وبا این پرسش آن مرد عاشق                           عزیز فاطمه همچون شقایق

 نشان از قبر زهرا داد بادست                                  وبهر دیدن قبر نهان رفت

 به دنبال امام خود دویدم                                   ولی ناگه زخواب خوش پریدم

 عزیزم جان من ،مولا ،امامم                                کجایی تا برایت جان سپارم

 بخواهم هر زمان در هر نمازم                                ظهورت را همیشه از خدایم

 دعا کن انتظارم واقعی باد                                  سرو جانم فدای رهبرم باد

 چه در خواب وچه بیداری امامم                            تماما در ره عشقت بمانم