زندگی...

behelsa
behelsa
Nov 12, 2012, 4:20 AM |
1

«  در   زندگی

 به   همه  خوبی   کن

با  اکثریت  مهربان   باش

به  عده  کمی  اعتماد  کن

به  یکی  عشق  بورز

و  از  هیچ  کس  توقع  نداشته   باش  .   »