نیکی

behelsa
behelsa
Nov 22, 2012, 1:17 AM |
0

تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز