بانو زمین بـرای شما آفـریده شد

createablog
createablog
Mar 5, 2017, 4:50 AM |
0

php3xfTam.jpeg

زیبای من ،عروس ِ قشنگ ِ شمالها
ای انـتـهای خـوب ِ همه احتمالـها
تا از خطوط ِ ممتد ِ چشمان ِ من روی
پـر می شود تمام ِ شبم از سئوالها
حوای با مرام ِ منی مـی شناسمت
می چینم از خیالِ تو سیب ِ محالها
از سایه سار آیه ی ِ رحمت رسیده ای
از یک طلوع ِ ریخته در زیـر ِ شالها
رویای کهکشانی من در تو گم شده
ای دامن ِ تو کوچه ی آهو خصالها
بالای گونه های تو فانوس ِ بندری
پیراهنت قصیده ای از پـرتـقـالها
دلواپسم بـرای شما نـازنین ِ مـن
می تـرسم از نگاه ِ سیاه ِ شغالها
بانو زمین بـرای شما آفـریده شد
تا پر شود به شوق ِ تو تقویم ِ سالها

ساعت دیواری کارن - ساعت دیواری زمان - ساعت دیواری بهار - ساعت دیواری شکوفه - ساعت دیواری آتشی - ساعت دیواری موج - ساعت دیواری آنجل - ساعت دیواری مانیا - ساعت دیواری آی گل - ساعت دیواری کوک - ساعت دیواری مارال - ساعت دیواری رهام - ساعت دیواری روبین - ساعت دیواری تابا