چقدر دريا زيباست

createablog
createablog
Aug 10, 2017, 1:28 AM |
0

چقدر دريا زيباست، شسته است.

اصلا شستگي است.

چقدر طهارت و قدس، اطمينان و صداقت

و يكدستي و استواري و بي كرانگي

باز، بي ديوار، بي قيد، بي بايد

بيگانه با هر آلودگي 

ناساز با هر غبار

گويي آستانه دنيايي ديگر است.

مرز عالم ملكوت است.

مرز يبن خدا  آنجا همه چير پاك است

چرا دريا بي رنگ است؟

چرا دريا لباس را تحمل نمي‌كند؟

چرا خاك را تحمل نمي‌كند؟

دريا جهان بي رنگي است.

دكتر علي شريعتي

صبحانه تلفنی شیراز