درباره تبعات گشايش های نادرست شطرنج

درباره تبعات گشايش های نادرست شطرنج

davidmirshahi
davidmirshahi
Nov 26, 2014, 10:18 AM |
0

در باره تبعات گشايش هاي نادرست

(خانم رضاييان)

نبايد ها در مرحله گشايش :

1)در معرض خطر قراردادن شاه با حركات عجولانه پياده ها

1)f3 , e5 2) g2 , qh2

2) تاخير در گسترش يا غفلت در گسترش

1) e4 ,e5

سفيد دراولين حركت پياده شاه رادو خانه جلورانده وبااين عمل جلوي وزير و فيل خود راباز كرده (سياه هم درست همان مزايايي را

دارد كه سفيد دارد)

2)d3 , Nf6

حركت سفيد : كاملا بي هدف است و جلوي فيل شاه را گرفته , حركت سياه: در اينجا بهترين خانه را براي اسب خود انتخاب كرده

چون نقاط بيشتري را تحت نظر دارد

3)b3 ,d5

سفيد: به گسترش سوارها توجه ندارد و بي جهت با پياده هاي خود بازي مي كند,سياه: با اين حركت جلوي غيل وزير رو را باز

كرده

4)f3 , Bc5

سفيد:چهار حركت انجام داده بدون اينكه سواري را گسترش دهد و با اين حركت بهترين خانه گسترش اسب را اشغال كرده, سياه:

با اين حركت يك سوار ديگر را وارد عمل ميكند و براي قلعه رفتن آماده مي شود.

5)Bb2 , Nc6

6)Ne2 ,d.e4

سياه: حالا از گسترش كه داده بهره لازم را مي برد

7)f.e4

7 وزير خود را از دست مي داد. )…..Bf 7 در مقابل حركت + 2 )d.e اگر سفيد پياده خود را با پياده وزير مي گرفت 4

8)d.e4 , Bf2+

9)k.f2 , Q.d1

سفيد تسليم مي شود.

پيروزي سياه به علت حركات بدون فكر و غير منطقي سفيد بود . او از گسترش سوارهاي خود غفلت ورزيد.

3)حركت دادن پياده هاي كناري , مگر آنكه با هدف معيني انجام گرفته باشد .

1) g4 , nf6

2)g5 , ng4

3)Nc3 ,e5

4) f3 , Qg5

5)f.g4 , Qh4 0‐1

4)حركتهاي تكراري با يك مهره خاص مگر آنكه الزامي باشد.

1)e4 , e5

2)Nf3 , Qf6

3)Bc4 , Qg6

4)0‐0 , Q.e4

5)b.f7 , kd8

6)N.e5 , Q.e5

7)Re1

5) خروج زود هنگام وزير در شروع بازي مگر اينكه به قصد معيني صورت گرفته باشد.(مثال بازس مورفي و مشاوران)

1)e4 , e5

2)Nf3 , d6

3)d4 , Bg4

4)d.e5 , B.F3

5)Q.f3 , d.e5

6), Bc4 ,Nf6

7)Qb3 ,Qe7

8)Nc3 ,c6

9) Bg5 ,b5

10)N.B5 , c.Nb5

11)B.b5+ , Nd7

12)0‐0‐0 , 0‐0

13)Ba6 , Kc7

14)Qb7

6)تاخير در قلعه گيري

7)تعلل در مقابله با آچمزي

8)ترس از تهديدهاي خيالي

9)به دنبال ماتهاي فوري بودن

10 )تجزيه و تحليل ناقص (نيم بند)باعث خسارت و از دست دادن زمان مي شود