بشر چیست؟

davidmirshahi
davidmirshahi
Aug 30, 2016, 7:32 AM |
0

مارک توین

بشر چیست؟

محمد حسن گنجی

ویراستهُ رض هیرمندی

مارک توین در لابه لای سطرهای نامه ای که به هم قطار دیرینش می نویسد دربارهُ خود و کتابش بشر چیست/ چنین می گوید:

 تو می پنداری من آدم صادق و درستکاری هستم ولی به شرافتم سو گند یاد می کنم که من آدم امینی نبوده ام، چه هفت سال است که با وجدان خود در جدال بوده ام و از انتشار کتابی که نشر آن مهم ترین وظیفهُ اخلاقی و وجدانی من است خوداری کرده ام


1. الف .بشر_ ماشین  ب. ارزش شخصی او

2. برآوردن نفع شخصی، محرک بشر است

یک حکایت

3. مثال هایی برای موضوع

مثال های برای بیشتر

4. تربیت

 اندرز

  حکایت

5. مطلبی بیش تر دربارهُ ماشین

باز هم بشر _ماشین

 پس از چند روز

  فرایند تفکر

6. غریزه و تفکر

اختیار

 یک نوع ارزش بیش تر وجود ندارد

  یک مسئله غامض

  شهوت کبیره

   فرجام سخن



شروع


1. الف .بشر_ ماشین  ب. ارزش شخصی او

پیری با جوانی در حال گفت و شنود بود. پیرمرد ...