اندیشه های زرین اینشتین

اندیشه های زرین اینشتین

davidmirshahi
davidmirshahi
Mar 24, 2015, 5:48 AM |
1

اندیشه های زرین

 اینشتین


حقیقت

هر کس شناخت کمتری داشته باشد، خویشتن را دورتر از خدا می پندارد

 


 

 کار 

شخصیت ها با سخنان زیبا شکل نمی گیرند، بلکه با کار و توانایی فردی چنین می شوند

  


 

زندگی

ما در عصری زندگی می کنیم که ابزارها کامل و اهداف سر درگم است

 


انسان

به سن و سالی رسیده ام که اگر کسی به من بگوید جوراب بپوش، دیگر مجبور به اطاعت نیستم

 


 عشق

اگر خلاف عقل خویش کاری نکنی، به هیچ جا نخواهی رسید