شطرنج

شطرنج

evarahbaran
evarahbaran
Sep 2, 2013, 6:30 AM |
2

همیشه برده خواه تو

همیشه مات خواه من

!بچین دوباره میزنیم

.سفید" تو "سیاه" من "

ستاره های مهره و مربعات روز و شب

نشسته ام دوباره روبروی قرص ماه من

پیاده را... دو خانه تو....و من یکی ، نه بیشتر

همیشه کل راه تو... همیشه نصف راه من

تمسخرو تکان اسب و اندکی درنگ تو

نگاه و دست به پیاده و نگاه... باز من

یکی تو و یکی من و یکی تو و ....یکی ...نه من

دوباره روسفید تو، دوباره رو سیاه من

 دوباره شاد لذت نبرد تن به تن تو و

دوباره شرمسار ارتکاب این گناه ... من

تو برده ای...ومن خوشم که در نبرد زندگی

دمی نمانده ام بدون شاه ... من