نکاتی هر چند ساده اما مهم در شروع بازی

gmhosseini
gmhosseini
Dec 14, 2010, 11:11 AM |
1

 

چند نکته ساده اما مهم در شروع بازی 

 پیاده شاه یا وزیر را حرکت دهیم

 

 

اسب و فیل ( سوارهای سبک) را بیرون بیاوریم 

 

 

 

 

 

 

 

مکان شاه را امن کنیم

وزیر را زود هنکام و به اشتباه سریع بیرون نیاوریم

 

قبل از گسترش سوارها با پیاده ها زیاد بازی نکنیم