سخنی از آلخین ۲

gmhosseini
gmhosseini
Dec 16, 2010, 1:05 AM |
0

الکساندر آلخین

آری من شطرنج را هنر می دانم و تمامی وظایف

و مسئولیت هایی را که هنر بر دوش هوادارانش

می نهد به عهده می گیرم     آ.آلخین