French Defence دفاع فرانسه بخش اول ۱

gmhosseini
gmhosseini
Dec 17, 2010, 11:14 PM |
0

در دفاع فرانسه اصل زنجیره ای پیاده بسیار مهم است که با چند مثال توضیح می دم.

 

این یک پوزیسیون ایده آل در دفاع فرانسه است , این چیده مان پیاده در دفاع فرانسه بسیار منصوب است

 

 

 

 

در دفاع فرانسه طرح سیاه شکافتن مرکز, راندن پیاده ستوی سی و اف است

 

طرح سفید حمله به جناح شاه سیاه است که به خاطر پیاده مرکزی سطون ای ( خار در گلو ) سوارهای سیاه نمی توانند به سرعت وارد جناح شاه شده و سوارهای سفید آزادی عمل بسیار دارند