ROH NO

goldenwriter
goldenwriter
Jan 7, 2018, 12:11 PM |
0


1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.Nc3 { C77: Ruy Lopez Opening: Morphy Defense, Tarrasch Variation } 5...Bb4 6.d3 h6 { (+0.05 → +0.80) Inaccuracy. A better move was 6... d6. } ( 6...d6 7.O-O 7...O-O 8.Nd5 8...Nxd5 9.exd5 9...Ne7 10.a3 10...Bc5 11.b4 ) 7.a3 { (+0.75 → -0.07) Inaccuracy. A better move was 7. ♗xc6. } ( 7.Bxc6 7...bxc6 8.Nxe5 8...Qe7 9.f4 9...d5 10.Qe2 10...O-O 11.Bd2 11...Bxc3 ) 7...Ba5 { (-0.03 → +0.81) Inaccuracy. A better move was 7... ♗xc3+. } ( 7...Bxc3+ 8.bxc3 8...b5 9.Bb3 9...d6 10.O-O 10...Na5 11.Be3 11...O-O 12.Ba2 ) 8.b4 { (+0.71 → +0.10) Inaccuracy. A better move was 8. ♗xc6. } ( 8.Bxc6 8...dxc6 9.Nxe5 9...Qd4 10.Nf3 10...Bxc3+ 11.bxc3 11...Qxc3+ 12.Bd2 12...Qc5 ) 8...Bb6 9.Bxc6 dxc6 10.Bb2 Bg4 11.h3 Bh5 { (+0.03 → +0.98) Inaccuracy. A better move was 11... ♗xf3. } ( 11...Bxf3 12.Qxf3 12...Bd4 13.O-O 13...a5 14.Na4 14...axb4 15.axb4 15...O-O 16.c3 ) 12.O-O { (+0.85 → +0.25) Inaccuracy. A better move was 12. g4. } ( 12.g4 12...Bg6 13.Na4 13...Nd7 14.Nxb6 14...cxb6 15.Nxe5 15...Nxe5 16.Bxe5 16...f6 ) 12...Bd4 13.Re1 { (+0.50 → 0.00) Inaccuracy. A better move was 13. g4. } ( 13.g4 13...Bg6 14.Qc1 14...Nh7 15.Nxd4 15...exd4 16.Ne2 16...Qh4 17.Qf4 17...Ng5 ) 13...a5 { (-0.02 → +0.71) Inaccuracy. A better move was 13... ♗xf3. } ( 13...Bxf3 14.Qxf3 14...a5 15.Na4 15...axb4 16.axb4 16...b5 17.Nc3 17...O-O 18.Rxa8 ) 14.bxa5 { (+0.53 → -0.53) Inaccuracy. A better move was 14. g4. } ( 14.g4 14...Nxg4 15.Nxd4 15...exd4 16.hxg4 16...dxc3 17.Bxc3 17...axb4 18.axb4 18...Rxa1 ) 14...Rxa5 15.g4 { (-0.60 → -1.49) Inaccuracy. A better move was 15. a4. } ( 15.a4 15...O-O 16.Qe2 16...Nh7 17.g4 17...Bg6 18.Nd1 18...Ng5 19.Nxg5 19...Qxg5 ) 15...Bg6 { (-1.12 → +0.33) Mistake. The best move was 15... ♘xg4. } ( 15...Nxg4 16.hxg4 16...Bxg4 17.Kg2 17...Qf6 18.Re3 18...Bxe3 19.fxe3 19...h5 20.Qe2 ) 16.Nxd4 exd4 17.Ne2 O-O { (+0.20 → +1.37) Inaccuracy. A better move was 17... h5. } ( 17...h5 18.Nxd4 18...hxg4 19.e5 19...Nd5 20.Qxg4 20...Qh4 21.e6 21...Nf4 22.exf7+ ) 18.Nxd4 Ra6 19.Nf3 Rb6 20.Bd4 Ra6 21.Qb1 b5 22.Qb2 Qd6 { (+1.81 → +3.57) Inaccuracy. A better move was 22... ♖e8. } ( 22...Re8 23.Kg2 23...Bh7 24.Qc3 24...Re6 25.Be5 25...Qe7 26.Bd4 26...Qd8 27.Qb2 ) 23.e5 Qd5 24.Nd2 { (+3.85 → +1.41) Blunder. The best move was 24. exf6. } ( 24.exf6 24...Qxf3 25.fxg7 25...Rc8 26.Re3 26...Qf4 27.Rae1 27...Raa8 28.Qc3 28...Qd6 ) 24...Nd7 25.c4 { (+1.87 → +0.56) Mistake. The best move was 25. e6. } ( 25.e6 25...fxe6 26.Bxg7 26...Rf7 27.Bxh6 27...Rh7 28.g5 28...Rf7 29.Re3 29...e5 ) 25...bxc4 26.dxc4 Qa5 { (+0.69 → +2.16) Inaccuracy. A better move was 26... ♕e6. } ( 26...Qe6 27.f4 27...c5 28.Bf2 28...h5 29.f5 29...Bxf5 30.gxf5 30...Qxf5 31.Re3 ) 27.e6 fxe6 28.Rxe6 Rb8 { (+2.20 → +3.64) Inaccuracy. A better move was 28... c5. } ( 28...c5 29.Rxa6 29...Qxa6 30.Bxg7 30...Rb8 31.Qc3 31...Bf7 32.Bh8 32...Qg6 33.Ne4 ) 29.Qc3 { (+3.83 → +0.97) Blunder. The best move was 29. ♘b3. } ( 29.Nb3 29...Bf7 30.Re7 30...Qa4 31.Rxd7 31...Qxb3 32.Rd8+ 32...Rxd8 33.Qxb3 33...Rxd4 ) 29...Qxc3 30.Bxc3 Bf7 31.Re7 Nc5 32.Rxc7 Nb3 { (+0.82 → +2.43) Mistake. The best move was 32... ♖d8. } ( 32...Rd8 33.Ra2 33...Ne6 34.Re7 34...Nf4 35.a4 35...Nxh3+ 36.Kf1 36...Nf4 37.a5 ) 33.Rb1 Rxa3 34.Nxb3 { (+2.94 → +0.97) Mistake. The best move was 34. ♘e4. } ( 34.Ne4 34...Rd8 35.Nd6 35...Rxd6 36.Bb4 36...Rf6 37.Bxa3 37...Bxc4 38.Re1 38...Rf7 ) 34...Raxb3 35.Rxb3 Rxb3 36.Bd4 Bxc4 37.Rxg7+ Kf8 38.Rc7 Bd5 { (+0.66 → +2.06) Inaccuracy. A better move was 38... ♖xh3. } ( 38...Rxh3 39.Kg2 39...Rd3 40.Be3 40...Be6 41.Kf3 41...Rd7 42.Bxh6+ 42...Ke7 43.Bg5+ ) 39.Bg7+ { (+1.98 → +1.09) Inaccuracy. A better move was 39. ♗e3. } ( 39.Be3 39...Kg8 40.Kh2 40...Rb2 41.Kg3 41...Rb3 42.Kh4 42...Bg2 43.Kh5 43...c5 ) 39...Ke8 40.Bxh6 { (+1.25 → -2.78) Blunder. The best move was 40. ♔h2. } ( 40.Kh2 40...Kd8 41.Ra7 41...Rf3 42.Bd4 42...h5 43.g5 43...Be4 44.Be3 44...Bc2 ) 40...Rxh3 41.g5 { (-3.28 → ♚ Mate in 1) Blunder. The best move was 41. ♔f1. } ( 41.Rc8+ Kd7 ) ( 41.Kf1 Rh1+ 42.Ke2 Rg1 43.Rc8+ Kd7 44.Rg8 Rg2 45.g5 c5 46.g6 c4 47.g7 c3 48.Rf8 c2 49.g8=Q Rxg8 50.Rxg8 Bxg8 51.f4 ( 51.f3 Bc4+ 52.Kd2 Bb3 53.Kc3 Ba4 54.Kb4 Bc6 55.Kc3 Bxf3 56.Kxc2 ) ) ( 41.Kf1 41...Bf3 42.Ke1 42...Rxh6 43.Kd2 43...Bxg4 44.Rg7 44...Be6 45.Ke3 45...Rf6 ) 41...Rh1# 0-1