خسرو اول

hamid451
hamid451
Feb 6, 2013, 4:16 AM |
4

  

خسرو اول ملقب به انوشیروان (انوشگ روان) ,پس از پدرش قباد برتخت نشست و پس از آن دست به اصلاحاتی زد. گیرشمن می گوید: هرگز تاج و تخت به اندازه آنزمان استوارنگردیده بود چرا که تمام طبقات از مردم مطیع عدالت شاه بودند.
وی درابتدا دستور داد تعداد فرزندان یتیم و زنان بی شوهر خانواده ها تعیین و برای هریک مستمری مناسب مقرر گردید و همچنین شاه یتیمان را فرزندان خود خواند و برای دختران و پسران آنها همسرانی شایسته ومناسب با وضع طبقاتی آنها برگزید .و دستورداد تا هزینه های مربوط به این وصلت از خزانه های دولتی تعیین گردد و آنها را آموزش داد تا برای اداره امور کشور آماده باشند.
روستاهای ویران را آباد و پلهای فروریخته از نو ساخته شدند. همچنین نحوه گرفتن مالیات را که نارضایتی قشر کشاورز را برانگیخته بود و آنها را فقیر و فقیرتر کرده بود اصلاح کرد.
ازکارهای دیگر او این بودکه شاه شخصا کارهای قضایی را مورد رسیدگی قرار می داد و شاکیان را می پذیرفت و حکم صادرمی کرد و احکام صادره به سرعت در دورترین شهرهای ایران به مرحله اجرا گذاشته می شد.
درمورد دادگری و عدالت پروری انوشیروان روایتهای فراوانی آورده اند. گویند روزی کسی مژده پیش انوشیروان آورد که :خوش باش شنیدم فلان دشمن تو را خدای برداشت ,انوشیروان دادگر گفت: آیا جایی شنیدی که خدا مرا تا ابد بگذاشت؟
وی درجندی شاپور به ایجاد مدرسه طب همت گماشت و برای اثبات صلح خواهی او می توان به این نکته اشاره کرد که بر سردر این دانشگاه درقرن ها پیش نوشته شده بود : دانش و فضیلت ,برتر از بازو و شمشیر است.
درزمان انوشیروان کتابهای زیادی از کشورهای دیگر به زبان پهلوی ترجمه شد و خود انوشیروان نیز پادشاهی دانشمند و عالم و دوستدار فلسفه و حکمت بوده است, و نیز چترنگ (شطرنج) در زمان او ازطرف پادشاه هند به ایران هدیه شد.
انوشیروان برای پسرش هرمزد آموزگاری گرفت که نامش درتاریخ ایران می درخشد او شخصی به نام بزرگمهر بوده است که وقتی شاه به کثرت دانایی او پی برد او را به مقام وزارت ارتقا داد.
مهمترین سیاست خارجی او جنگ بارومیان بود. انوشیروان در طی این جنگها که سالها به طول انجامید چندین بار آنها را درهم شکست و حتی براثر شکستهای متوالی رومیان ,امپراتور روم ژوستی سین کنار رفت و جای خود رابه دیگری داد و بیگانگان دوباره ازعظمت ایران لرزیدند. همچنین در زمان او یمن از حبشیان پاک شد و تحت تسلط ایران در آمده و ایران نیز برتمامی راههای دریایی مسلط شد.
تمامی مورخان شرقی انوشیروان را نمونه رحمت و جوانمردی دانسته اند و خسرو انوشیروان را به اعتبار کشورگشایی ,مردم داری ,سیاست ,تدبیر و اصلاحات اجتماعی و لشگری و اخلاقی و فرهنگی که برای ایران انجام داده یکی از بزرگترین شهریاران جهان می نامند.
و مردمش او را انوشه روان به معنی جاوید روان نام نهاده اند و تاریخ نیز او را با نام انوشیروان دادگر می شناسد.