مردی که تخت جمشید را نجات داد

hamid451
hamid451
Jul 11, 2015, 4:45 AM |
1

مردي که تخت جمشيد را نجات داد... کسی که در اوج انقلاب برای جلوگیری از ویرانی تخت جمشید به نیروی انتظامی فارس آماده باش داد و مقابل خلخالی و تندروهای دیگرایستاد و گفت:

برای چنین اقدام خائنانه ای، باید از روی جنازه ی من عبور کنند.

ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺗﺮﺱ ﻭ ﻭﺍﻫﻤﻪ ﻧﺒﻮﺩ. ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺩﺍﺷﺖ ! ﺍﻣﺎ یاد ﻧﺼﺮﺕ ﺍﻟﻪ ﺍﻣﯿﻨﯽ ﺁﻥ مرد ﻣﻠﯽ گرامی ﮐﻪ ﺩﺭﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﻮﻟﺪﺯﺭ ﺧﺮﺍﺏ ﮐﻨﺪ، ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﺷﯿﺮﺍﺯ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺩﯾﻮﯼ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ ﻭ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻧﺶ ﻣﮕﺮ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺟﺴﺪ ﺍﻭ ﺭﺩ ﺷﻮﻧﺪ ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﮔﺰﻧﺪﯼ ﺑﻪ "ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ " ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ! ﺍﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺶ ﺟﻠﻮ ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ ایستادند . ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺮﮔﺮﺩﺩ.

ﻧﺼﺮﺕ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎﻣﺪﺍﺩ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ۳۱ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ۱۳۸۸، ﺩﺭ ۹۴ﺳﺎﻟﮕﯽ، ﭼﺸﻢ ﺍﺯ ﺟﻬﺎﻥ ﻓﺮﻭﺑﺴﺖ یادش گرامی.