ناز مه که ( ناز کم کن)

hiva2000
hiva2000
Aug 2, 2013, 8:57 AM |
0

این ترانه زیبا یکی از کارهای استاد خالقی است که هر بار شنیدنش من رو سر ذوق می آورد . این ترانه فلکلور کردی یکی از چندین ترانه ای است که زندگی سنتی و عشق و دوست داشتنهای روزهای گذشته روستاهای سرزمینم  را برایم تداعی می کند


نازدار و نازه نینی  رومه ت گول و شیرینی

وه نه وشه ی نا و په رژینی  شادی دلی غه مینی

***

ناز مه که  نازمه که  گیانه نازت به چه ندی

لیو قه یتانی فه ره نگی چه نه مه ست و مه له نگی

 

شل وملی خال له ملی چاو به کلی به چه ندی

کچی به حوکمی جوتی شاهید ئه شهه دو شوخ و شه نگی

***

چاوت ره شه و خوماره موژت تیری خونخواره

ئاشق کوژو غه داره دل بو دوریت بیماره

***

بو تو روحم نه ماوه خورد و خه وم خویناوه

په رو بالم سوتاوه چی بکه م جه رگم براوه

****