مسابقه

مسابقه

hossin2013
hossin2013
Nov 20, 2013, 3:53 AM |
0

دنیا دنیا مسابقه است اگر 

اگر از دیگران پیشی نگری 

از تو پیشی خواهند گرفت