یک بار دگر می شنوم عطر زنی را

ilovebullet
ilovebullet
May 30, 2015, 9:39 AM |
0

یک بار دگر می شنوم عطر زنی را ؟؟؟

یا بار دگر لمس کنم روح و تنی را ؟؟؟
بگذار که کامل بشود جمله ی: دوسَت
یک بار نچسبان به لبم تودهنی را
آن درد که بر روح و دلم رفت ندانی
تهدید نکن اینهمه زجر بدنی را
من سبز تر از جنگل انبوه شمالم
اما تو پسندت شده سبز چمنی را
هر شعر که با یاد تو خواندم به شب شعر
هربار به آتش زده هر انجمنی را
بشکن تو بسوزان و ولیکن که شکستن
واللّه روا نیست دل همچو منی را
یک روز ولی من به تو میگویم "عزیزم
باید بزنم اینهمه حرف زدنی را