(2)با جنبه ها وارد شن..

javadnejati9821
javadnejati9821
Dec 1, 2011, 2:57 PM |
4

روباهه داشته با موبایلش شماره میگرفته کلاغه از بالاى درخت میگه پایین آنتن نمیده بده بالا  برات شماره بگیرم!

روباه تا موبایل رو میده بالا درخت کلاغه
میگه این عوض اون قالب پنیری 
که کلاس سوم ابتدایى ازم زدی ! عوضی

***************************************

هیچ وقت به کوچه بن بست ناسزا نگو.رنج بن بست بودن برای کوچه کافیست......

 ***************************************

روزی شخصی نزد امام صادق رفت ولی چون ایشان نبود برگشت (حدیث لری)

 ***************************************

 ﺍﻣﺎﻡ 
ﺟﻤﻌﻪ ﻱ ﻗﺰﻭﻳﻦ: ﺍﻱ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺍﻳﻤﺎﻥ 
ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻳﺪ....ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻦ ﻫﻢ 
ﺑﻴﺎﻭﺭﻳﺪ!!

 ***************************************

 ﺑﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﻴﮕﻦ : ﻧﻈﺮﺕ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ 
ﻫﺎ ﭼﻴﻪ؟ ﻣﻴﮕﻪ ﺟﺎﻡ ﺟﻢ ﺧﺸﮑﻪ - 
ﺭﺳﺎﻟﺖ ﺗﻴﺰﻩ - ﻫﻤﺸﻬﺮﯼ ﻧﺮﻣﻪ - ﮐﻴﻬﺎﻥ 
ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﻫﻢ ﻫﻨﻮﺯ ﭘﺎﮎ ﻧﮑﺮﺩﻡ

***************************************

ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﻭﺗﺎ لرﻣﯿﻤﯿﺮﻥ ﻣﯽﺭﻥ ﺟﻬنم، ﺑﻌﺪ 
ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺳﯿﺎﻩ ﻭ ﮐﺜﯿﻒ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﻥ 
ﺍﺯﺷﻮﻥ ﻣﯽﭘﺮﺳﻦ ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺳﯿﺎﻩ ﻭ 
ﮐﺜﯿﻒ ﺷﺪﯾﺪ؟ ﻣﯿﮕﻦ ﺧﺪﺍﯾﯿﺶ ﮐﺎﺭ ﺩﻭﻧﻔﺮ 
ﻧﺒﻮﺩ ﻭﻟﯽ ﻣﺎ ﺧﺎﻣﻮﺷﺶ ﮐﺮﺩﯾﻢ

just for laugh..