یک تصویر بسیـــار جالب

javadnejati9821
javadnejati9821
Dec 13, 2011, 10:37 AM |
2


یک تصویر بسیـــار جالب

30 ثانیه بر روی ستاره قرمز رنگ خیره شوید.
سپس روی یک دیوار یا کاغذ سفید نگاه کرده و مرتب تند تند پلک بزنید. نتیجه جالب خواهد بود ...