ارامش خاطر

kalantar20
kalantar20
Apr 6, 2014, 5:13 AM |
48

معلم سر کلاس به دانش آموزان گفت :
با موضوع "اگر مدیر عامل بودید ،چه می کردید ؟ "انشا بنویسید .
همه تند تند شروع کردند به نوشتن ، به جز یک نفر !
آن یک نفر خیلی آرام تکیه داده بود و داشت از پنجره بیرون را تماشا میکرد !
معلم از او پرسید: چرا تو نمی نویسی ؟
بچه پاسخ داد : منتظرم تا منشی ام بیاید ... !

-------------
جایگاهتان را درست درک کنید ،
تا بتوانید درست تصمیم بگیرید ... !

الکساندر فیگو