شیطان

kalantar20
kalantar20
May 6, 2014, 1:26 AM |
3

امروزظهرشیطان رادیدم !

نشسته بربساط صبحانه وآرام لقمه برمیداشت

گفتم: ظهرشده،هنوزبساط کارخودراپهن نکرده ای بنی آدم نصف روزخودرا بی توگذرانده اند

...

شیطان گفت: خودرابازنشسته کرده ام. پیش ازموعد!

گفتم: به راه عدل وانصاف بازگشته ای یاسنگ بندگی خدابه سینه میزنی؟

گفت: من دیگرآن شیطان توانای سابق نیستم. دیدم انسانها،آنچه رامن شبانه به دههاوسوسه پنهانی انجام میدادم،روزانه به صدها دسیسه آشکارا انجام میدهند. اینان رابه شیطان چه نیازاست؟

شیطان درحالیکه بساط خود را برمیچید تا درکناری آرام بخوابد،زیرلب گفت: آنروز که خداوند گفت برآدم ونسل اوسجده کن،نمی دانستم که نسل اودرزشتی ودروغ وخیانت،تاکجا میتواند فرا رود،وگرنه دربرابرآدم به سجده میرفتم ومیگفتم که : هماناتوخودپدرمنی.