اوج پرواز

kamlansom1ls
kamlansom1ls
Jan 2, 2010, 11:43 PM |
1

شبا بی تاب و بی دارم تو آرومی تو در خوابی شبم تاریک و خاموشم تو خورشیدی که می تابی یخم سردم زمستونم تو گرمای تابستونی کویرم خشک و لب تشنه تو سبز سبز تو بارونی منم بی پر و بال خسته تو اما اوج پروازی منم شعر فراموشی تویی که نغمه پردازی منم محتاج یک آغاز به فکر لحظهء پرواز که با تو همسفر باشم تا تو همساز و هم آواز بساز با من نترس از من نترس از سردی دستام بخون تا من بگو با من که با تو راهی فردام به من معنی بده با عشق منو با عشق احیا کن رو به زندون تنهایی در و پنجره ای وا کن به این دنیای بی رنگم بزن نقشی بده رنگی که دلگیرم و افسرده از این دنیای بی رنگی منم بی پر و بال خسته تو اما اوج پروازی منم شعر فراموشی تویی که نغمه پردازی