Ikaw Ay Maliligtas.

CHRISTisOnlyWay
CHRISTisOnlyWay
Apr 4, 2012, 11:48 PM |
0

Sa ating bansang Pilipinas ay maraming religion. Subalit marami sa mga ito ay nag papagulo at naglalayo sa katotohanan. Kung babasahin mo ang Biblia ay malalaman mo ang katotohanan. Sabi ng Biblia  sa aklat ni San Mateo, ay mas marami ang mapapahamak o mapupunta sa infierno. Subalit meron din namang maliligtas o mapupunta sa langit. Sabi ng Biblia , kung ikaw ay magsisisi sa iyong mga kasalanan at tatanggapin si Cristo, bilang Panginoon at Tagapagligtas, IKAW AY MALILIGTAS....basahin sa Biblia ang mga talata na tumutugon at nagpapatunay sa mga pangako ng Diyos..... John 3:16-18, 1:12, 1 John 1:9, Romans 6:23, 10:9-13, John 3:3 at iba pa.