علیرضا آذر - ولم کن

Kiarash_tab
Kiarash_tab
Feb 1, 2015, 4:58 PM |
0

ولم کن بازی دنیا رو حفظم
رفاقت های آدما رو حفظم
میان ما دو تا پاییز حق داشت
حجوم باد و سوز تیز حق داشت
قفس تنگه ولی تو فکر ما هم
نشستم تو اتاق راه راهم
همون بهتر نباشی عشق آخر
چی می خوای از منه تو خون شناور
قفس مال من و تو مال پرواز
کبوتر با کبوتر باز با باز
ولم کن مرد تو یک عمره مرده
یه عمره از خودش رو دست خورده
ولم کن آسمونم تنگ و تاره
جهان تو حال و روزم دست داره
ولم کن آسمونم تنگ و تاره
جهان تو حال و روزم دست داره

ولم کن بازی دنیا رو حفظم
رفاقتهای آمها رو حفظم
میان ما دو تا پاییز حق داشت
حجوم باد و سوز تیز حق داشت
ولم کن آسمونم تنگ و تاره
جهان تو حال و روزم دست داره
ولم کن آسمونم تنگ و تاره
جهان تو حال و روزم دست داره