آمده ام که سر نهم

Kiarash_tab
Kiarash_tab
May 20, 2014, 4:38 AM |
9


 


آمدهام که سر نهم عشق تو را به سر برم
ور تو بگوییم که نی نی شکنم شکر برم


آمدهام چو عقل و جان از همه دیدهها نهان
تا سوی جان و دیدگان مشعله نظر برم


اوست نشسته در نظر من به کجا نظر کنم
اوست گرفته شهر دل من به کجا سفر برم


در هوس خیال او همچو خیال گشتهام
وز سر رشک نام او نام رخ قمر برم


آمدهام که سر نهم عشق تو را به سر برم
ور تو بگوییم که نی نی شکنم شکر برم


 

Shahkare Hazhir Mehr afrooz - ey ghome be haj rafte kojaein,mashoogh haminjast biaein...