پیامدهای مذاکره با طرف غیرمنطقی

پیامدهای مذاکره با طرف غیرمنطقی

mamed1991
mamed1991
Dec 3, 2014, 3:38 PM |
67

 

 

 

افزایش تحریم‌ها، افزایش توقعات، لحن اهانت‌آمیزتراز پیامدهای مذاکره با طرف غیرمنطقی است.

الف. افزایش تحریم‌ها

 

ب) افزایش توقعات

 

ج) لحن اهانت‌آمیزتر