درخت روزتولد فروردینی ها

Mathematics
Mathematics
Sep 6, 2011, 10:00 AM |
4

  1فروردین تا 10 فروردین- درخت زبان گنجشک (حساسیت)

سرشار ازجذابیت ، با نشاط وسرزنده است و دوست دارد توجه دیگران را به خود جلب کند. عاشق زندگی ، فعالیت و حتی پیچیدگی هاست. مستقل ،خوش سلیقه، پر احساس ، یار و هم صحبتی خوب است ولی تمایل به عفو و گذشت ندارد.

11 فروردین تا 20 فروردین- درخت افرا (استقلال فکری)

فردی معمولی نیست و سرشار از تصور و خلاقیت و ابتکار ،خجالتی و تو دار ،بلند پرواز و مغرور است. متکی به نفس ، به دنبال تجارب جدید و گاهی عصبی است اما حافظه و ذهنی قوی دارد. به آسانی یاد می گیرد و همیشه می خواهد اثری خوب بر دیگران داشته باشد.

21 فروردین تا 31 فروردین درخت گردو (اشتیاق و شور)

نجیب ، با دید وسیع نسبت به جهان ، خود جوش و بلند پروازی او نا محدود است. فردی غیر قابل انعطاف ،شریکی استثنایی اما بد قلق است. همیشه مورد علاقه نیست اما اغلب تمجید و تحسین می شود. مدیر باهوش ، بسیار پر حرارت  اما گاهی اوقات مغرور است.