مسئله شطرنج

Mathematics
Mathematics
Oct 9, 2011, 1:04 PM |
0

می گویند یک روز حاکم شهری می خواست به مخترع شطرنج جایزه ای بدهد و از او خواست خودش جایزه ای برای خودش تعیین کند.شطرنج 64 خانه دارد و مخترع شطرنج گفت :در خانه اول یک دانه گندم بگذارید و در خانه دوم 2 گندم بگذارید و در خانه سوم 4 گندم بگذارید و به همین ترتیب در هر خانه دو برابر خانه قبل گندم بگذارید و نهایتاً کل گندم ها را به من بدهید .اگر هر دانه گندم یک گرم باشد ، چند گرم گندم جایزه مخترع شطرنج خواهد بود؟؟