و آنگاه بخشیدن را خواهی آموخت

Mathematics
Mathematics
Mar 30, 2012, 2:00 PM |
6

دو قطره آب که به هم نزدیک شوند، تشکیل یک قطره بزرگتر می دهند، اما دو تکه سنگ هیچگاه با هم یکی نمی شوند.پس هر چه سخت تر و قالبی تر باشیم ،فهم دیگران برایمان مشکل تر، ودر نتیجه امکان بزرگتر شدنمان نیز کاهش می یابد.آب در عین نرمی ولطافت در مقایسه با سنگ ، به مراتب سرسخت تر ودر رسیدن به هدف خود لجوج تر و مصمم تر است.سنگ ، پشت اولین مانع جدی می ایستد.اما آب راه خود را به سمت دریا می یابد.درزندگی ، معنای واقعی سرسختی ، استواری و مصمم بودن را ،در دل نرمی و گذشت باید جستجو کرد.گاهی لازم است کوتاه بیای ..گاهی نمیتوان بخشید و گذشت اما می توان چشمان را بست و عبور کرد..گاهی مجبور می شوی نادیده بگیری ..گاهی نگاهت را به سمت دیگر بدوزی که نبینی ولی با آگاهی و شناخت. و آنگاه بخشیدن را خواهی آموخت