خان هفتصد

خان هفتصد

milad3000
milad3000
Apr 23, 2014, 3:32 PM |
1
این حریف خسته رو
خسته تر نکن دیگه
این درای بسته رو
بسته تر نکن دیگه

این همه سنگ نباش
این هم سخت نگیر
واسه عشق بمون
واسه عشق بمیر

من باید چیکار کنم
من و باورت بشه
که یکم تحمل و
عاشقی سرت بشه
این چه راه و رسمیه
این چه اتحامیه
خان هفتصد هم گذشت
این چه هفت خانیه

چشمات نمیبینن پاهات نمیمونن
دستات نمیگیرن این دست بی تاب و
با من نمیخندی با من نمیخونی
قابل نمیدونی این چشم بی خواب و

من باید چیکار کنم
من و باورت بشه
که یکم تحمل و
عاشقی سرت بشه
این چه راه و رسمیه
این چه اتحامیه
خان هفتصد هم گذشت
این چه هفت خانیه