persian poem

persian poem

mollabenevis
mollabenevis
Jul 19, 2013, 3:46 AM |
1

چقدر کوچکـند آنانکه...

به خود مغرورند...

چرا که نمی دانند بعد از بازی شطـــــــرنج...

شاه و سرباز...

همه در یک جعبه قرار میگیرند...