the end

mollabenevis
mollabenevis
Dec 27, 2013, 1:07 PM |
1

چقدر #نادانند آنانکه
به خود #مغرورند
چرا که نمی دانند بعد از بازی #شطـــــــرنج
#شاه و #سرباز
همه در یک #جعبه قرار میگیرند...