زندگی

زندگی

nima_manimd10
nima_manimd10
Dec 2, 2010, 3:03 PM |
0

زندگی سخت است همچو سنگ

شیرین است همچو قند

پر هیجان همچو شطرنج

مثل هر بازی یه پایان داره

یا برند یا بازنده

از این بازی خط میخوریم

پس دوستانه بازی کنیم

که باختش هم همچو بردش شیرینه