پدر و مادر عزیزم

nyayesh
nyayesh
Sep 12, 2012, 9:47 PM |
1

( قند ) خون مادر بالاست ، دلش اما همیشه ( شور ) می زند برای ما . . .
اشکهای مادر ، مروارید شده درصدف چشمانش

دکترها اسمش را گذاشتن آب مروارید !
حرفهاداره چشمای مادر ؛ گویی زیرنویس فارسی داره!
دستانش را نوازش می کنم ؛ داستانی داره دستانش . . .
.وقتی پشت سر پدرت از پله ها میای پایین و میبینی چقدر آهسته میره

میفهمی پیر شده !
وقتی داره صورتش رو اصلاح میکنه و دستش میلرزه ، میفهمی پیر شده !
وقتی بعد غذا یه مشت دارو میخوره ، میفهمی چقدر درد داره اما هیچ چی نمیگه . . .
و وقتی میفهمی نصف موهاش سفیدش خاطر غصه های تو هستش

دلت میخواد بمیری . . .