از مرگ نمی ترسم

nyayesh
nyayesh
Sep 12, 2012, 10:57 PM |
1

از مرگ نمی ترسم من فقط نگرانم که در شلوغی آن دنیا مادرم را پیدا نکنم ...