مادرم هیچگاه پرواز نکرد

nyayesh
nyayesh
Sep 12, 2012, 11:04 PM |
0

مادرم را
هیچ وقت ندیدم که پرواز کند...

زیرا به پایش من را بسته بود،

پدرم را ...

و همه ی زندگیش را . . .