دستان پر مهر مادر

nyayesh
nyayesh
Sep 12, 2012, 11:05 PM |
1

دست پر مهر مادر تنها دستي ست، که اگر کوتاه از دنيا هم باشد، از تمام دستها بلند تر است...