خورشید من

nyayesh
nyayesh
Sep 15, 2012, 4:31 AM |
3

 

 به راستي تو مي روي كه بماند ؟

تو خاموشي كه بخواند ؟

كه بر نهالك بي برگ من ترانه بخواند ؟

مادر اي سايبان آ رامش ‘ اي زمزمه بي كراني ها .

به تيمم قدسيان ؛ گاه ديدارت ‘ بي تو هيچ گلي بو يا نيست .

     خورشيد من ‘بي تو حتي اضطراب آ بشاران‘ شكوه كوهساران هم گويا نيست .

   و اينك كه نسيم ‘در هاله ي عطر خاموشت ‘ غمگنانه پرواز ترا ساز مي كنند .

  و كبوتران سپيد سينه ‘ برآستانت فصلي از مهر تورا ابراز مي كنند .

  قمريان نيز در غم انگيز ترين آ واز خويش زير وهم شب راز معصوميت ترا باز مي كنند .

ستيغ هم حكايت استقامت ترا تكرار ميكند

 دل تنگ من و بغض مرطوبش نيز در بي ستاره ترين شب ها                                                           گمشده ترنم قصه هاي ترا تمنا مي كند .