ای طبیبم

nyayesh
nyayesh
Sep 26, 2012, 9:21 PM |
3

، اي لطيف ترين گل بوستان هستي، اي باغبان هستي من، گاهِ روييدنم باران مهرباني بودي که به آرامي سيرابم می کردی. گاهِ پروريدنم آغوشي گرم که بالنده ام می ساختی. گاهِ بيماري ام، طبيبي بودي که دردم را مي شناختی و درمانم مي کردی. گاهِ تعليمم، معلمي خستگي ناپذير و سخت کوش که حرف به حرف دانايي را در گوشم زمزمه مي کردی.
گاهِ ترديدم، رهنمايي راه آشنا که راه از بيراهه نشانم می دادی. مادر تو شگفتي خلقت بودی، تولبريز از عظمت بودی؛ و اینک مادرم من ماند ه ام با دفتری از خاطراتت و می کشم بار فراقت را و چه سنگین است این بار ...